29 มิ.ย. 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Clayworks, FUN-Tastic Club, Claynimator และ Kumo


เพราะคุณลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าบริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไร บริษัท แฮนด์ ออน จำกัด (หรือ “บริษัท”) จึงขอเรียนแจ้งนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. การเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลของท่านที่บริษัทเก็บจะมีดังต่อไปนี้
 
ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน  ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับนักเรียน อาชีพของท่าน รายได้ของครอบครัว และสิทธิประโยชน์ที่ท่านสนใจ
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเกิด เพศ สถานศึกษา และข้อมูลพี่น้องของนักเรียน
ข้อมูลการเป็นสมาชิก     วันที่สมัคร รหัสสมาชิก ประเภทสมาชิก สาขาที่สมัครสมาชิก และแต้มของสมาชิก
ข้อมูลการใช้บริการ  ข้อมูลการลงเวลาเรียน/ลงทะเบียนกิจกรรมพิเศษ ข้อมูลคอร์สเรียน ข้อมูลการรับหรือแลกแต้ม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก และข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทบนช่องทางต่างๆ เช่น แพลทฟอร์มไลน์ หรือเฟสบุ๊ค
ข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV)  ข้อมูลรูปภาพหรือวีดีโอที่บันทึกในพื้นที่


ทำไมบริษัทถึงต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้
• เพื่อให้บริการและดูแลความสัมพันธ์กับท่าน
• เพื่อส่งโปรโมชั่นพิเศษถึงท่าน เช่น โปรโมชั่นวันเกิด การแจ้งแต้มหมดอายุ หรือการแจ้งยืนยันการใช้แต้มของท่านกับบริษัท
• เพื่อใช้ยืนยันตัวตนท่านเมื่อจำเป็น และการปกป้องผลประโยชน์ของท่านและบริษัท
• เพื่อทำความรู้จักลูกค้าของบริษัท เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้บริษัทสามารถออกแบบและเสนอโปรโมชั่น และกิจกรรมพิเศษที่โดนใจลูกค้ามากที่สุดเท่าที่บริษัทจะทำได้
• เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับท่านและบุคคลอื่นๆ ในพื้นที่ของบริษัท

2. การส่งการติดต่อทางการตลาดถึงท่าน
เพราะความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างบริษัทกับท่านคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ท่านและบริษัทได้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น บริษัทจึงขออนุญาตเสนอโปรโมชั่นพิเศษถึงท่านในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกกับบริษัทตามรายละเอียดการติดต่อที่ท่านให้ไว้กับบริษัท โดยบริษัทสัญญาว่าจะส่งการติดต่อทางการตลาดถึงท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยไม่ให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์จะไม่รับ SMS หรืออีเมล์เสนอโปรโมชั่นจากบริษัท โปรดติดต่อบริษัทตามรายละเอียดการติดต่อที่ท้ายเอกสารนี้

3. บุคคลที่อาจได้รับข้อมูลของท่านจากบริษัท
บริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลให้กับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้บริการผู้ให้บริการภายนอกในการส่งมอบบริการของบริษัทให้กับท่านหรือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ผู้ให้บริการของบริษัท
บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัท หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เช่น 1. ผู้พัฒนา/ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ผู้ให้บริการขนส่ง 3. ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน 4. ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 5. ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ (เช่น ทนายความ และผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น) 6. บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด 7.  ผู้จัดงานและกิจกรรมที่รับจัดงานกิจกรรมให้กับบริษัท 8. ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud Service Provider) และ 9. ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ในระหว่างการให้บริการต่าง ๆ  เป็นต้น

ผู้ให้บริการอาจต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะควบคุมไม่ให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

- บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด
ในบางกรณี บริษัทอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
บริษัทไม่มีนโยบายการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับหรือบุคคลใดๆ นอกประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านในระบบของผู้ให้บริการคลาวด์ที่เป็นที่รู้จักของโลก เพื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล เช่น Google Cloud, Microsoft Azure, หรือ Amazon Web Service ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะลงทะเบียนใช้บริการในประเทศไทย แต่แหล่งเก็บข้อมูลดังกล่าวอาจตั้งอยู่นอกประเทศไทย

5. ระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูล
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกิน 5 ปี นับจากที่คอร์สหรือความสัมพันธ์สุดท้ายของท่านสิ้นสุดลงกับบริษัท หรือเหตุอื่นที่บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าท่านจะไม่ใช้บริการกับบริษัทอีก
สำหรับกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ของบริษัท จะเก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่มีการบันทึก

6. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้
บริษัทมีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการของเว็บไซต์และบริการของเรา ทั้งนี้ ก็เป็นไปเพื่อเรียนรู้สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ โดยไม่มีจุดมุ่งหมายในการใช้ระบุตัวบุคคลของท่านได้แต่อย่างใด

ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการใช้คุกกี้ได้ที่เว็บบราวเซอร์ของท่านได้ ดังนี้

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647  
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/th-th/windows/microsoft-edge-ข้อมูลการเรียกดู-และความเป็นส่วนตัว-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd 
Safari: https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac  

7. ความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทขอให้ท่านวางใจในการใช้บริการและให้ข้อมูลกับของบริษัท เนื่องจากฐานข้อมูลของสมาชิกของบริษัทเป็นระบบปิดทั้งในระดับกายภาพและระดับโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล และจะเข้าถึงได้โดยมีรหัสผ่านของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมกันนี้ บริษัทมีโปรแกรมป้องกันไวรัสระดับองค์กร (Enterprise-Grade Anti-Virus) เพื่อปกป้องฐานข้อมูลของบริษัทจากการเข้าถึงทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทได้กำชับพนักงานในการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 

8. สิทธิตามกฎหมายของท่าน
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันได้
สิทธิในการคัดค้าน – ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารทาง SMS และอีเมลจากบริษัท โดยการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ระบุท้ายเอกสารนี้
สิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล – บริษัทสามารถคัดสำเนาข้อมูลการเป็นสมาชิกของบริษัทให้กับท่านได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะระบุถึง สภาพสมาชิก ประวัติการลงคอร์สเรียน การได้รับหรือแลกแต้ม
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล – โปรดติดต่อผ่านช่องทางที่ระบุท้ายเอกสารนี้ เพื่ออธิบายถึงเหตุและข้อโต้แย้งของท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาดำเนินการให้ท่านเป็นรายกรณี

9. รายละเอียดการติดต่อบริษัท
ท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อสอบถามและใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน ผ่านช่องทาง Email : global@clayworksfranchise.com